Wysyłka gratis
Pełną paletę wysyłamy gratis na terenie Polski!
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Yes we care
Pobierz Katalog 2024

Data: 10.10.2019

Autor: Tom-Par

Drukuj

Zapisz jako PDF

Rozwój przez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych akcesoriów motoryzacyjnych

ToM-PaR Jerzy Rutkowski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0053/16 pn. „Rozwój firmy ToM-PaR poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych akcesoriów motoryzacyjnych” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0053/16-00 zawartą dnia 23 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, uruchomienie produkcji nowego produktu, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 885 590,00 PLN.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 766 500,00 PLN.

wnd-rppd