Wysyłka gratis
Pełną paletę wysyłamy gratis na terenie Polski!
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Yes we care
Pobierz Katalog 2024

Data: 28.09.2022

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie ToM-PaR poprzez transfer technologii

ToM-PaR Jerzy Rutkowski uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr WOPG/375/2021 pn. „Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie ToM-PaR poprzez transfer technologii” objęty umową o dofinansowanie nr SOI/TT/22/2022 zawartą dnia 06.07.2022 r.. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Celem projektu jest automatyzacja, usprawnienie i efektywniejsze zarządzanie wszystkimi kluczowymi procesami w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w postaci technologii PDA FEP.

Wartość projektu:  422 886,30 zł
Dofinansowanie: 240 667,00zł

Data: 15.03.2022

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Internacjonalizacja w działalności firmy ToM-PaR Jerzy Rutkowski.

ToM-PaR Jerzy Rutkowski uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-20-0011/21 pn.: „Internacjonalizacja w działalności firmy ToM-PaR Jerzy Rutkowski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0011/21-00 z dnia 30.11.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowy rynek w oparciu o posiadane konkurencyjne produkty – innowacyjne akcesoria motoryzacyjne.
Efektem będzie wyprodukowanie skrobaczki z mosiężnym ostrzem.

Wartość projektu: 1 042 102,74 PLN
Dofinansowanie: 720 152,30 PLN

Data: 12.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego

ToM-Par Jerzy Rutkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.”

Celem jest „Wdrożenie opracowanego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa ToM-PaR Jerzy Rutkowski”.

Dofinansowanie projektu z UE: 274 975.00 PLN

Data: 11.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Marka eksportowa ToM-PaR – Marka Polskiej Gospodarki

Celem projektu jest promowanie marki firmy oraz wzrost sprzedaży eksportowej firmy na rynkach zagranicznych

Planowane efekty – pozyskanie nowych kontrahentów i wzrost sprzedaży eksportowej

Wartość projektu – 571 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 285 550.00 PLN

Data: 10.10.2019

Autor: ToM-PaR

Drukuj

Zapisz jako PDF

Rozwój przez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych akcesoriów motoryzacyjnych

ToM-PaR Jerzy Rutkowski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0053/16 pn. „Rozwój firmy ToM-PaR poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych akcesoriów motoryzacyjnych” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0053/16-00 zawartą dnia 23 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, uruchomienie produkcji nowego produktu, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 885 590,00 PLN.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 766 500,00 PLN.

wnd-rppd